Zarządzanie, Administrowanie, Sprzątanie, Kompleksowa Obsługa
                  Wspólnot Mieszkaniowych i Nieruchomości

JKWL S.C. Pułtusk

Marek Karaskiewicz Wioletta Lachowska

Nasza oferta

Zarządzanie

 W ramach naszych obowiązków przejęcia administrowania nieruchomości proponujemy:

1. Przejęcie dokumentacji technicznej i sprawdzenie jej kompletności

2. Sprawdzenie poprawności dokumentacji technicznej

3. Przygotowanie planu gospodarczego dla nieruchomości

4. Przygotowanie pierwszego zebrania, o ile jest konieczne

5. Rejestracje Wspólnoty w odpowiednich urzędach

6. Przygotowanie odpowiednich umów do obsługi nieruchomości.

7. Przygotowanie projektu Statutu Wspólnoty i Regulaminu Porządku Domowego, oraz innych dokumentów.

W zakresie zarządzania nieruchomością:

§  reprezentowanie Właścicieli przed sądami i organami egzekucyjnymi,

§  reprezentowania WŁAŚCICIELI na zewnątrz przed organami administracji rządowej i samorządowej,

§  reprezentowania WŁAŚCICIELI w nie wymienionych powyżej sprawach, w zakresie ustalonym
w umowie, poprzez przygotowywanie profesjonalnych pism według własnej wiedzy, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,

§  opracowywanie i opiniowanie umów zawieranych, aneksowanych i rozwiązywanych na rzecz WŁAŚCICIELI w zakresie obsługi eksploatacyjnej, obsługi technicznej - w tym wykonywania przeglądów oraz negocjowanie warunków i podpisywanie w/w umów w imieniu i na rzecz WŁAŚCICIELI.

§  opracowywanie i opiniowanie uchwał, zarządzeń i innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania nieruchomości, takich jak: Regulamin Porządku Domowego, Statut Wspólnoty Mieszkaniowej, Regulamin Parkingu itp..

§  przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych, co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego,

§  dokonywanie płatności w imieniu WŁAŚCICIELI poprzez rachunek bankowy,

§  analizowanie potrzeb i przygotowywanie planów rzeczowo finansowych związanych z bieżącą eksploatacją nieruchomości, stanem technicznym nieruchomości oraz możliwościami rozwoju.

W zakresie obsługi administracyjnej nieruchomości:

I. Obsługa eksploatacyjna nieruchomości:

§  sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków administratora nieruchomości, oraz sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej i książki obiektu budowlanego), eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora / zarządcy lub właściciela nieruchomości,

§  prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali, ich Właścicieli i Najemców, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,

§  kontrola nad zapewnieniem bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości poprzez kontrolę zawartych na rzecz nieruchomości umów oraz wyszukiwanie usługodawców,

§  udzielanie każdemu Właścicielowi (Najemcy) nieruchomości, w godzinach funkcjonowania biura ZARZĄDU informacji w sprawach dotyczących obsługi administracyjnej nieruchomości,

§  prowadzenie i przechowywanie dokumentacji eksploatacyjnej dotyczącej nieruchomości.

II. Obsługa techniczna nieruchomości:

§  przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego,

§  kontrola prawidłowego użytkowania budynku, w tym instalacji i urządzeń w jakie jest wyposażony
i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

§  kontrola warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej
i przygotowywanie w tym zakresie odpowiednich przeglądów oraz wyszukiwanie firm do wykonania napraw w celu usunięcia nieprawidłowości,

§  kontrola nad zapewnieniem zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków,

§  kontrola nad zapewnieniem bieżącej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców i kontrolę wykonania zawartych na rzecz nieruchomości umów.

III. Obsługa finansowa nieruchomości:

§  dokonywanie bieżących rozliczeń nieruchomości oraz ich Właścicieli,

§  prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów dotyczących nieruchomości, zaliczek uiszczanych na pokrycie kosztów, a także prowadzenie rozliczeń z innych tytułów,

§  pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja płatności na rzecz nieruchomości,

§  sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz przygotowywanie płatności na rzecz dostawców,

§  przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonania płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych przypadających na nieruchomość, jeżeli takie występują,

§  przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia sprawozdawczości finansowej,
w szczególności podatkowej (VAT-7, CIT-2, CIT-8), zgodnie z obowiązującym prawem,

§  sprawdzenie i/lub dokonanie uzyskania przez Wspólnotę Mieszkaniową numeru NIP i REGON, dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego VAT, rozliczanie VAT i CIT jeżeli Wspólnota prowadzi działalność gospodarczą (dotyczy wyłącznie Wspólnoty Mieszkaniowej),

§  sporządzanie rocznych sprawozdań (informacji) finansowych i przekazywanie ich Właścicielom nieruchomości,

§  sporządzanie sprawozdań finansowych Wspólnot Mieszkaniowych oraz przygotowanie informacji
na zebranie sprawozdawcze o poniesionych kosztach zarządu nieruchomością wspólną, zaliczkach przeznaczonych na ich pokrycie oraz pożytkach z nieruchomości wspólnej.

IV. Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

§  Na Państwa wniosek i w oparciu o Państwa potrzeby postanowiliśmy do naszej oferty wprowadzić pomoc Państwu w zbywaniu lokali, w których zamieszkujecie. Ofertę lokalową przedstawiają administratorzy danych obiektów, co powoduje że postrzegani są bardziej wiarygodnie, jako te osoby które znają obiekt i wiedzą jakie są plusy i minusy nieruchomości. Klienci zyskują przewodnika po nieruchomości, przez co są spokojniejsi i pewniejsi, że na każde pytanie dostaną odpowiedź.

§  Zasady ostatecznej oferty i procesu podpisywania umów, ustalamy indywidualnie dla każdego
z Państwa po ustaleniu zasad naszej współpracy.

§  Proponujemy bardzo preferencyjne stawki naszego wynagrodzenia, które uzależnione są od zadań jakie Państwo przed nami postawicie. W Państwa imieniu możemy poszukiwać ostatecznych nabywców, jak i najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

V. Utrzymanie porządku, czystości i zieleni.

§  Standardowo proponujemy poniższy zakres usług, który według nas najbardziej sprawdza się
w nieruchomościach. Zakres tej usługi jest ściśle dostosowywany do charakterystyki nieruchomości, jej potrzeb i możliwości.

§  W okresie letnim utrzymanie porządku i zieleni

- raz w tygodniu mycie i zamiatanie korytarzy i holu wejściowego

- usuwanie śmieci i nieczystości wraz z opróżnieniem koszy na śmieci z dojść do budynków

- usuwanie ogłoszeń i plakatów

- raz na kwartał mycie okien na klatkach schodowych oraz mycie kloszy i lamperii

- raz na pół roku sprzątanie pomieszczeń wspólnego użytkowania

- w razie potrzeby pielęgnacja trawników, w tym wygrabianie i koszenie trawy, wycinanie
i pielęgnacja żywopłotów oraz wywieszanie flagi państwowej w dniach świąt państwowych

- zgłaszanie na bieżąco usterek technicznych oraz awarii nieruchomości

§  W okresie zimowym

- odśnieżanie wyjść z klatek schodowych, pieszych ciągów komunikacyjnych wzdłuż jezdni
i parkingów

- posypywanie piaskiem bądź solą ciągów komunikacyjnych

- usuwanie zlodowaceń

VI. Konserwacja

W ramach konserwacji infrastruktury w częściach wspólnych osiedla zobowiązujemy się
do wykonywania następujących czynności;

1. Konserwacja instalacji elektrycznej wraz z wymiana przepalonych żarówek i świetlówek,
na zewnątrz budynku, na klatkach schodowych i w garażach,

2. Przegląd i konserwacja kanalizacji ściekowej i burzowej (przepychanie zatorów spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem nie obejmuje ryczałt)

3. Konserwacja podjazdów do garażu, dróg osiedlowych i wejść na klatki schodowe.

4. Konserwacja drzwi wejściowych na klatki schodowe

5. Konserwacja domofonów (uszkodzone elementy systemu pokrywa Wspólnota)

6. Konserwacja bramy wjazdowej i furtki wejściowej (uszkodzone elementy systemu pokrywa Wspólnota)

7. Zabezpieczanie i konserwacja elementów ogrodzenia zewnętrznego.

8. Drobne prace murarskie, glazurnicze, ślusarskie na częściach wspólnych

Koszty obsługi określamy indywidualnie dla każdej nieruchomości po zapoznaniu się z jej specyfiką
i charakterem.

Na wszelkie pytania związane z naszą ofertą odpowiemy na spotkaniu w uzgodnionym i dogodnym dla Państwa terminie.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY


Sprzedam lub wynajmę

Kupię lub wynajmę

Oferta firmy GWARANT Marek Karaskiewicz

Ogłoszenia drobne

Nowy Blok


Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Korzystając z naszego serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookies.